IMPRESUM

Uređivački odbor:
Ante Adorić (predsjednik), Nikola Anić, Rade Dumanić, Ante Jelaska, Andro Gabelić, Goran Kotur, Srđan Kovačić, Marin Kuzmić, Milivoj Lalin, Jerko Matošić, Lovre Reić, Fabjan Trgo, Gordana Tudor, Vjekoslav Vidjak, Vlasta Višić, Mijo Vojnović

Priredili:

Marin KUZMIĆ
glavni urednik

Lovre REIĆ i Goran KOTUR / ožujak – lipanj 1941.

Goran KOTUR / srpanj – prosinac 1941.

Vlasta VIŠIĆ / siječanj – lipanj 1942.

Gordana TUDOR / srpanj – prosinac 1942.

Vjekoslav VIDJAK / siječanj – lipanj 1943.

Goran KOTUR / srpanj – rujan 1943.

Vjekoslav VIDJAK / listopad 1943. – svibanj 1945.

Izbor fotografija: Mijo Vojnović, Vjekoslav Vidjak i Marin Kuzmić

Recenzenti: Nikola Anić, Andro Gabelić i Fabjan Trgo

Split, 2010.

Nakladnik:
Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Splita
Ban Mladenova 9/I

Za nakladnika:
Ante Adorić

Urednik izdanja:
Marin Kuzmić

Lektura:
Ivana Krstulović Gazzari

Grafička obrada i prijelom:
Igor Drača

Dizajn naslovnice:
Nikša Kuzmić

Tisak:
Slobodna Dalmacija, d.d.